تامین وتوزیع25000کیلوگرم کودنیترات امونیوم مخلوط باسولفات امونیوم دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرز حیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار25000کیلوگرم کودنیترات امونیوم مخلوط باسولفات امونیوم جهت بهره برداران استان تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید