تامین وتوزیع 8000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل تعزیراتی درشهرستان روانسر استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار8000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل تعزیراتی جهت بهره برداران شهرستان روانسر تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید