تکنیکال سم کارتاپ

تامین و تدارک تکنیکال سم کارتاپ حداقل %98

در ادامه فرایند خرید تکنیکال کارتاپ و طی مراحل نهائی تشریفات گمرکی، عملیات نمونه برداری از محموله در تاریخ 99/10/02 با حضور نمایندگان بازرگانی خارجی، مرکز مطالعات کاربردی و استان هرمزگان در حال انجام است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید