گزارش بازدید کارشناسان حسابرسی و بازرسی از استان البرز

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی

گروه کارشناسی حسابرسی و بازرسی در تاریخ 99/9/25 در استان البرز حضور یافته و طی جلسه ای با مدیر محترم استان به بررسی و بازدید از انبارهای سازمانی پرداختند ودر ادامه از انبارهای کودهای تعزیراتی استان نیز بازدید بعمل آوردند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید