تامین وتوزیع15000کیلوگرم کوداوره درشهرستان پاوه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم ازابتدای دی ماه تاا15دی ماه مقدار15000کیلوگرم کوداوره جهت بهره برداران شهرستان پاوه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید