تامین وتوزیع7000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپ درشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازنیمه دیماه سال جاری تاپایان ماه مقدار7000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید