شهرستان رزن استان همدان

در 10 ماه گذشته، مقدار 9 هزار و 450 تن کود شیمیایی اوره برای شهرستان رزن استان همدان حمل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه مقدار 9 هزار و 455 تن کود شیمیایی اوره طبق سهمیه بندی سازمان جهاد کشاورزی استان، توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان رزن، حمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید