کسب مقام برتر امور مالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از کسب مقام برتر امور مالی استان در کشور خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: بـا عنـایت به کنترل و بررسـی عملکرد مالی اسـتان ها منتهی به30/08/1399 بر اسـاس ارزشـیابی و شاخص هاي تعیین شده از سوی ستاد مرکزی، امور مالی استان البرز در بین سایر استان ها بعنوان امور مالی برتر تعیین شـده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید