تامین وحمل75098تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای سال جاری تاپایان دی ماه باتلاش وهمکاری همکاران موفق شدیم مقدار75098تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به داخل استان حمل وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید