جلسه پیگیری امورات اسناد انبارهای شرکت و ساختمان در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه با حضور همکاران و مدیر حقوقی جهاد کشاورزی استان تشکیل شد که منجر به مراجعه مجدد به ثبت اسناد و شهرداری بابت هزینه ها وراه هایی که منجر به طی نمودن مراحل اخذ  سند و به نام کردن آن شد و جلسه بعدی دو هفته از تاریخ این جلسه برگزار خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید