جلسه کمیته فنی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی استان آقای مهندس ملاشاهی در جلسه کمیته فنی نهاده های کشاورزی کود،بذر و سموم در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زابل با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان ،مدیران حوزه معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان،مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای حوزه سیستان و مسئولین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان ساعت 18 روز یکشنبه مورخه 99/11/19

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید