آغاز ذخیره سازی کود سرک بهاره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

به منظور تأمین نیاز کشاورزان استان به کود اوره جهت مصرف روزهای پایانی سال جاری و فروردین سال آینده ، عملیات خرید و ذخیره سازی کود سرک توسط کشاورزان عمده مالک ، کشت و صنعتها و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان آغاز شد . به گفته مسئول فروش کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای آذر ماه تاکنون  4181  تن از مبادی ( بنادر پتروشیمی ها ) خریداری و به مقصد آنان ارسال شده است . خانم طیبی با اشاره به ازدحام روزهای پایانی سال و طرح کنترل و محدودیت تردد کامیون و تریلی در جاده های کشور ، به کارگزاران و کشاورزان استان توصیه کردند در ماههای دی و بهمن ماه نسبت به تأمین نیاز کودی خود اقدام نمایند . وی در خصوص روند تهیه ، تدارک و توزیع سایر کودها نیز گفت : علی رغم فراز و فرودهای بوجود آمده از ابتدای سال تاکنون ، خوشبختانه هیچ مشکلی در تأمین کود وجود نداشته و حتی بیشتر از مدت مشابه گذشته ، کود تأمین و در اختیار کشاورزان عزیز استان قرار گرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید