تامین کود مزارع کلزا شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: کود 11 هکتار از مزارع کلزا شهرستان سربیشه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

محمد مهدی سعیدی افزود: کودهای کشاورزی تامین شده برای مزراع سربیشه شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید