بازدید کمیته نظارت وبازرسی از شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازدید کمیته نظارت وبازرسی درشهرستان کیارخبر داد  مسعود میرزائی افزود:در راستای دستورالعمل وکنترل ونظارت درتوزیع نهاده های کشاورزی ونظارت بر فرایندتوزیع کودها وپایش بازار در کارگزاریها وفروشگاهای غیر رسمی کودهای شیمیایی درشهرستان کیار صورت گرفت میرزایی تصریح کرد :کارشناسان فنی شرکت ،مدیر محترم حراست سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی  در شهرستان از روند و توزیع وثبت رسید بارنامه وحواله کشاورزان در سامانه هوشمند  و همچنین داشتن  شماره ثبت ماده کودی بر روی بسته های کودی تذکرات لازم داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید