برگزاری مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان فارس د ربهمن ماه 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه بیست  هزار تن انواع نهاده های کشاورزی، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، در روز چهارشنبه، بیست و نهم  بهمن ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید