تامین وتوزیع974تن کوداوره درشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازنیمه بهمن ماه سال جاری تاپایان ماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار974تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید