محلول پاشی روغن ولک در باغات پسته در شهرستان درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: سطح زیر کشت محصول پسته در شهرستان 260 هکتاراست که 143 هکتار آن بارور بوده که بیشترارقام کشت شده شامل اکبری،بادامی وکله قوچی به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به دلیل افزایش نسبی دما درطول پاییز و زمستان نیاز سرمایی درختان پسته مخصوصا پسته اکبری به میزان لازم تأمین نگردیده افزود: یکی از محصولات مهمی که به تأمین سرمایی نیاز دارد پسته است چراکه درخت پسته یک درخت نیمه گرمسیری بوده و کشاورزان شهرستان چندسالی که عملیات روغن پاشی ولک برای تامین نیاز سرمایی باغات پسته خود را مورد تائید قرار داده اند تا این محصول وارد مرحله رویشی و زایشی شود.

 وی بیان کرد: نیاز سرمایی در درختان پسته نیز به عنوان مثال رقم پسته اکبری ١٢٠٠ ساعت وکله قوچی ۶٠٠ ساعت سرما بین ٢ تا ٧ درجه نیازدارند تا بتوانند هورمون بازدارنده رشد را ازبین برده ودر بهار به خوبی سبز شوند.

محمد مهدی سعیدی افزود: عدم تامین نیاز سرمایی باعث دیر سبز شدن درخت، ناهماهنگ سبزشدن شاخه‌های یک درخت، ریزش بیشترجوانه‌های گل وکاهش شدید محصول، رشد کوتاه سرشاخه ها، کوتاه شدن گره‌ها ودرنهایت کیفیت پایین محصول تولیدی می‌شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید