بازدید از فروشگاه های عرضه انواع کودهای کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

در راستای برنامه کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع و فروش کودهای شیمیایی یارانه ای، در تاریخ 25 بهمن ماه 99 کارگروه پایش متشکل از نمایندگان این مدیریت، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت حراست، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اداره تعزیرات حکومتی و سازمان صمت از فروشگاه های عرضه انواع کودهای کشاورزی در شهرستان قیروکارزین بازدید کارشناسی بعمل آورده و ضمن تنظیم صورتجلسه و تکمیل فرم های مربوطه، توصیه ها و تذکرات لازم به فروشگاه ها انجام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید