گزارش بازدید از مجتمع انباری گهکم شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

نماینده حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی جناب آقای رضایی به همراه معاون فنی استان هرمزگان در تاریخ 6 اسفند 1399 از انبارهای مجتمع انباری گهکم شهرستان حاجی آباد بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید