تامین وتوزیع 10تن کودتریپل دربخش میان دربندشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار10تن کودتریپل جهت بهره برداران بخش میان دربندشهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید