تامین وارسال24تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای اسفندماه سال جارمقدار24تن کوداوره ازمبداپتروشیم کرمانشاه جهت شعبه استان مرکزی تامین وارسال شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید