بازنشستگی یکی دیگر از همکاران استان البرز در ماه جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

در ماه جاری یکی دیگر از کارکنان این مدیریت به افتخار بازنشستگی نایل گردید.

لازم به ذکر است در 9ماه سال جاری تعداد 5 نفر بازنشسته، 2نفر انتقال و 1 نفر پایان ماموریت از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید