تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

در سال 1399، بالغ بر هشتاد میلیارد ریال هزینه حمل کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: در سال 1399، مبلغ هشتاد میلیارد و 451 میلیون ریال، بابت حمل انواع کود شیمیایی از مبادی کشور به مقصد استان همدان و همچنین حمل کود شیمیایی در داخل استان همدان، توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان هزینه شده است.
آقای الیاسی افزود از مبلغ هشتاد میلیارد و 451 میلیون ریال، مبلغ شصت و شش میلیارد و 362 میلیون ریال، هزینه حمل کود شیمیایی از مبادی به استان همدان، و مبلغ چهارده میلیارد و یکصد میلیون ریال برای حمل کود شیمیایی از انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به مقاصد کارگزاران توزیع، هزینه شده است.

مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور، بطور شبانه روزی در تلاش است کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان عزیز که تأمین کننده امنیت غذایی کشور هستند، به موقع در اختیار آنان قرار گیرد.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید