مسئولیت های واحد امور قراردادهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی بخشی از وظایف و فعالیتهای واحد امور قراردادهای این شرکت را بشرح ذیل گزارش نمود:

1)_  اعمال سهمیه کودی کارگزاران استان در قراردادها

2) _ تمدید قرارداد با کارگزاران استان

3) _ بازدید از امکانات متقاضیان و اخذ کارگزاری

4)_ تکمیل پرونده های متقاضیان، کارگزاران، صدور کد انبار و ارسال به دفتر مرکزی

5)_ مستند سازی پرونده های پیمانکاران طرف قرارداد جهت تایید نهایی قراردادها

6)_ ارسال قرارداد ها ی تولید کنندگان ماشین آلات به مدیریت های شهرستانها و پیگیری های لازم

7)_ پیگیری امور مربوط به ماشین آلات

8)_ انجام امور مربوط به کمیسیون معاملات و مکاتبات فی مابین با ستاد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید