تامین وتوزیع740تن کوداوره درشهرستان دالاهواستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار740تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان دالاهوتامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید