تامین وتوزیع98تن کوداوره درشهرستان سنقروکلیایی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار98تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان سنقروکلیایی تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید