تامین وارسال199تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار199تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان البرز تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید