مزرعه محمد نجفی

بازدید از مزرعه15 هکتاری محمد نجفی پیمانکار تکثیر کار گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از بازدید عسگری کارشناس واحد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال استان و اخلاقی کارشناس فنی این شرکت از مزرعه15 هکتاری محمد نجفی پیمانکار تکثیری کار گندم این شرکت خبرداد

وی تاکید کرد: این بازدید به منظور پایش آفات و بیماری ها  و علف های هرز  و تغذیه گیاهی  مزرعه انجام شد  و مزرعه  از نظر رشد در وضعیت  مطلوبی قرارداشت

 در ادامه افزود: استفاده از دو مرحله کود سرک و علف کش در زمان مناسب انجام شد و مقر ر شد: در  اولین فرصت نسبت به مصرف قارچ کش درزمان مناسب انجم گیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید