به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شركت خدمات حمایتی كشاورزی

اعضاء هيأت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری شركت، منصوب گرديدند

.

طی حكمی از طرف وزير محترم جهاد كشاورزی جناب آقای مهندس حجتی، اعضاء هيأت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری شركت خدمات حمايتی كشاورزی به مدت 3 سال منصوب گرديدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید