نیازکود شیمیایی اوره به صورت سرک

به گزارش روابط عمومی شر‌کت خدمات حمایتی کشاورزی استلن چهارمحال وبختیاری

دادن کود سرک در مواردی معمول است که کود به سرعت از خاک شسته می شود و چنانچه تمامی آن عنصر مورد نظر یکباره و قبل از کاشت به خاک داده شود ، قسمت اعظم آن شسته خواهد شد.

در این شرایط قسمتی از کود را قبل از کاشت و بقیه را در نیمه اول فصل رشد و غالبا در زمان شروع رشد سریع گیاه به محصول می دهند .

مصرف کود سرک بیشتر در مورد کود نیتروژن مرسوم است . در شرایطی که نیتروژن شسته می شود ، غالبا 25 تا حداکثر 50 درصد از کل نیتروژن مصرفی را به صورت قبل از کشت و بقیه (50 تا 75 درصد) را به صورت سرک به مزرعه می دهند .

بیشترین نیاز گندم به ازت در مراحل پنجه دهی و ظهور خوشه و دانه بوده که مدیریت صحیح مصرف و تقسیط کود سرک ازت بر افزایش عملکرد و پروتئین دانه یعنی افزایش کمیت و کیفیت محصول اثر مستقیم دارد. در تغذیه گندم آبی مصرف کود ازت بهتر است در 3 تا 4 مرحله، قبل از کشت، پنجه دهی، شروع ساقه رفتن، ظهور خوشه و دانه صورت گیرد و بهتر است کود دهی با توجه به میزان ازت مورد نیاز گیاه که طبق آزمون خاک و نوع بافت خاک میزان آن برآورد شود، صورت گیرد.

در مزارع گندم دیم نیز کوددهی به بارندگی های مناسب از نظر زمان ،میزان و پراکنش باران بستگی دارد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید