هماهنگی های اولیه انجام شده با استانها در خصوص برگزاری مناقصه ها

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

هماهنگی های اولیه با اکثر قریب به اتفاق استانها، جهت برگزاری مناقصه های عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی، امور حفاظتی و نگهبانی،  توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در نیمه اول سال جاری انجام شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید