برگزاری مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی استان خوزستان در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیف

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری  امور خدماتی و پشتیبانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، در روز دوشنبه، سیزدهم اردیبهشت  ماه سال جاری، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید