تعیین قیمت سم دیازینون

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی 

به منظور جلوگیری از ماندگاری و رسوب سم دیازینون و تشویق کارگزاران به خرید از مجتمع شیمیایی آبیک ، قیمت سم مورد اشاره بازبینی و به این شرح  تصمیم گیری شد.

هزینه حمل وتخلیه سم دیازینون ازمجتمع شیمیایی به انبارهای سازمانی استانها و انبارهای کارگزارانی که مستقیما" از مجتمع خرید می نمایند به عهده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد. ضمنا" فروش اعتباری به متقاضیان در قبال دریافت تضامین معتبر حداکثر به مدت 4 ماه مانعی ندارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید