عملکرد کمیسیون معاملات

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در فروردین سالجاری 2 جلسه در عرصه کمیسیون معاملات استان برگزار شد که مربوط به مناقصه فعالیت های امور خدماتی و پشتیبانی و مناقصه نیروهای حفاظتی در بستر سامانه  میباشد. در همه استعلام بها و مناقصه های برگزار شده و در همه مراحل ؛ اعم از بررسی اسناد، شرایط  شرکت در مناقصه و استعلام و بازگشایی کلیه پاکات پیشنهادی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) ، انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید