تامین وارسال35تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرفروردین ماه سال جاری ازمبداپتروشیمی کرمانشاه مقدار35تن کوداوره جهت بهره برداران استان اذربایجان شرقی تامین وارسال شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید