تامین وارسال2145تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرفروردین ماه سال جای باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار2145تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان اردبیل تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید