معرفی و ایجاد کاربران سامانه صدرو حواله الکترونیکی استان خراسان رضوی

معرفی  و ایجاد کاربران سامانه صدرو حواله الکترونیکی و کارشناس رابط استان خراسان رضوی

  مدیریت محترم طرح و برنامه سرکار خانم مهندس نظری ، خبر از معرفی و ایجاد کاربران  سامانه صدور حواله الکترونیکی استان خراسان رضوی را اعلام نمودند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید