جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ، معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی ، مدیر امور مالی ، سرپرست امور اداری ومسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور خرید ملزومات تولید و سایر موضوعات مطروحه در روز سه شنبه 28 اردیبهشت1400در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید