تقدیر و تشکر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای اجرای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی و سایر دستورالعمل های مربوطه در آذر ماه سال 1397 توسط معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت از عملکرد استان قم تقدیر و تشکر بعمل امد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید