تامین وارسال1652تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم ازمبداپتروشیمی کرمانشاه مقدار1652تن موداوره جهت بهره برداران استان اذربایجان شرقی تامین وارسال نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید