برگزاری جلسه کمیسیون معاملات

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه نیروهای حفاظتی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه نیروهای حفاظتی  ، از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) در ساعت 10 صبح روز یکشنبه   مورخ 1400/3/2 وبا حضورمدیر استان و اعضای کمیسیون معاملات و رییس کمیسیون معاملات ، که در دفتر مدیریت این استان برگزار گردیدو شرکت برنده مشخص و به ایشان هم اعلام گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید