تحویل محموله کودی کلرور پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شرکت فسفات کارون ، محموله کود کلرور پتاسیم پودری طی هفته جاری به انبار مرکزی استان حمل گردید ،  این کود که به مقدار 200 تن بوده پس از نمونه برداری و دریافت نتایج آزمایشگاهی و در صورت تایید بین کشاورزان استان توزیع خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید