بازدید سید کریم حسینی

بازدید از مزرعه10 هکتاری گندم رقم کلاته ، ابوالفضل قربانی پیمانکار تکثیری کار گندم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از بازدید مزرعه10 هکتاری گندم  رقم  کلاته ،  ابوالفضل  قربانی پیمانکار  تکثیری  کار گندم  این شرکت خیرداد.

این بازدید به منظور پایش آفات و بیماری ها  و علف های هرز  مزرعه انجام شد  واثر بخشی مصرف  قارچ کش  وعلف کش مشاهده گردید  و مزرعه از  نظر رشد  فنولوژی در شرایط مطلوبی قرار داشت

توصیه های فنی نیز    با در نظر  گرفتن  شرایط محیط در  خصوص  رفع  کمبود ها در مراحل بعدی  فنولوژی رشد گیاه  و حذف  بو ته های آلوده به بیماری، خارج ارتیپ و سایر محصولات قبل  از برداشت به پیمانکار داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید