تامین وتوزیع50تن کوداوره درشهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار50تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان قصرشیرین تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید