بررسی عملکرد استانها درخصوص امرنظارت و بازرسی کودهای داخلی در اردیبهشت ماه

گزارش بازرسی و نظارت برکود های تولید داخل اردیبهشت ماه استانها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و آفات نباتی 

دراردیبهشت سال1400-11000تن کود تولید داخل از تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استانها  توزیع و نمونه برداری شده است (35نمونه)و از این تعداد31نمونه آنالیز آن دریافت شده است بدین ترتیب از ابتدای سالجاری تا پایان اردیبهشت ماه مجموعا:17100تن کود تولید داخل (81نمونه )در سطح کشورتوزیع شده است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید