اطلاعات کشاورزی استان ها

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

طی هماهنگی با کلیه استان ها ضرائب مکانیزاسیون ، ماشین آلات و ادوات پر کاربرد کشاورزی در هر استان جهت برنامه ریزی و بهره برداری بهینه ،تعیین گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید