هفته جهاد کشاورزی

مقدار دو هزار و 600 تن سهمیه کود شیمیایی اوره شهرستان اسدآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار دو هزار و 600 تن سهمیه بهاره در نظر گرفته شده برای شهرستان اسدآباد می باشد.

آقای الیاسی افزود: از مقدار دو هزار و 600 تن کود شیمیایی اوره سهمیه بهاره شهرستان اسدآباد، مقدار دو هزار و 450 تن توسط  کارگزاران شهرستان خریداری شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان گفت: کود شیمیایی تخلیه شده در انبار کارگزاران و عاملین فروش، از طریق سامانه پهنه بندی  سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار کشاورزان آن منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید