هفته جهاد کشاورزی

مقدار دو هزار و 300 تن سهمیه کود شیمیایی اوره شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار دو هزار و 300 تن سهمیه بهاره در نظر گرفته شده برای شهرستان بهار می باشد که مقدار دو هزار و 125 تن از آن توسط  کارگزاران خریداری شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان گفت: کود شیمیایی تخلیه شده در انبار کارگزاران و عاملین فروش، از طریق سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار کشاورزان آن منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید