بازدید

بازدیدمسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و. نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در سایت آزمایشگاه خرید بذر گندم در انبار قرق گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان،  مسعودی  فر مدیر فنی و بهبود کیفی  بذر  و. نهال شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  کشور در سایت آزمایشگاه خرید بذر گندم در انبار  قرق این  شرکت حضور  یافت.ومیزان افت ودرصد ناخالصی ورطوبت بذر را  مورد بررسی و ارزیابی قرارداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید