بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از بذور استحصال شده سویا در انبار جهات تیغ کارگزاری شهرستان علی آباد

به گزارش  روابط عمومی  شرزکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان

حمید  هزار  جریبی   مدیر  شرکت   خدمات   حمایتی   کشاورزی    استان   گلستان ،از بازدید مسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت  خدمات حمایتی  کشور وادیم رئیس اداره بذر  و نهال  شرکت از بذور استحصال شده سویا طبقات  گواهی  شده و مادری و  دانه مرغوب سویا در انبار اتحادیه  تعاونی روستایی شهرستان گرگان خبرداد. در این  بازدیدجهان تیغ کارگزار کود حضور داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید